De school doet haar uiterste best om bij de verwerking van persoonsgegevens te voldoen aan verordening (EU) 2016/679 van het Europees
parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richttijn 95/46/EG (algemene verordening
gegevensbescherming)

Klik hier om ons document i.v.m. het privacybeleid "GDPR" te bekijken.